Проект нової редакції статуту ФБУ

СТАТУТ Всеукраїнської громадської організації «Федерація баскетболу України» (нова редакція)
 
Стаття І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
 
1.    Всеукраїнська громадська організація «Федерація баскетболу України» (далі – ФБУ) є всеукраїнською громадською незалежною фізкультурно-спортивного спрямування організацією, створеною відповідно до Законів України «Про об’єднання громадян» та «Про фізичну культуру і спорт» на засадах індивідуального і колективного членства.
2.    ФБУ є неприбутковою громадською організацією.
3.    Для здійснення цілей та завдань, визначених чинним Статутом, відповідно до свого правового статусу, ФБУ користується всіма правами, встановленими чинним законодавством України.
4.    ФБУ може отримати статус національної з моменту прийняття відповідного рішення центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту. В цьому випадку ФБУ поряд з повноваженнями щодо своїх членів, передбачених законодавством для громадських організацій і чинним Статутом, користується також повноваженнями щодо розвитку баскетболу, делегованими центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту України, та виключним правом представляти баскетбол України в міжнародних спортивних організаціях і в міжнародних спортивних змаганнях з баскетболу, а також виключним правом на проведення змагань з баскетболу в Україні.
5.    Правовою основою діяльності ФБУ є Конституція України та чинне законодавство України, чинний Статут, регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються ФБУ у межах її статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.
6.    ФБУ визнає цілі та завдання Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА), керується в своїй діяльності регламентними документами і статутами зазначеної організації. ФБУ в своїй діяльності дотримується принципів та правил Олімпійської хартії і працює в тісній взаємодії з  національним Олімпійським комітетом України та іншими спортивними організаціями.
7.    Всеукраїнська громадська організація «Федерація баскетболу України» є    правонаступницею Всеукраїнської спілки громадських організацій «Федерація баскетболу України», яка була зареєстрована Міністерством юстиції України 9 червня 1998 року (Свідоцтво №1033).
8.    Офіційними назвами ФБУ є:
повна назва - Всеукраїнська громадська організація «Федерація баскетболу України»; скорочена назва - «Федерація баскетболу України» або «ФБУ».
9.    Місцезнаходженням ФБУ є: Україна, м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 42
 
 
Стаття ІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
 
 
1.    Федерація баскетболу України створюється з метою сприяння підвищенню рівня здоров’я, фізичного і духовного розвитку як своїх членів, так і всього населення України, а також з метою забезпечення і сприяння зростанню рівня баскетболу в Україні.
2.    Цілі ФБУ:
2.1. сприяння державним і іншим зацікавленим організаціям у роботі по зростанню масовості баскетболу, використанні його засобів у підвищенні ролі фізичної культури та спорту у всебічному і гармонійному розвитку особи, зміцненні здоров'я, формуванні здорового способу життя.
2.2.  вирішення питань, що стосуються баскетболу в Україні, на засадах демократичного управління;
2.3. сприяння утвердженню міжнародного авторитету України як баскетбольної держави;
2.4. дотримання єдиних принципів у ставленні до всіх членів ФБУ, недопущення надання необґрунтованих переваг одних членів ФБУ перед іншими;
2.5. удосконалення системи підготовки баскетболістів і методології гри у баскетбол;
2.6. розвиток системи пропаганди і популяризації баскетболу;
2.7. захист членів ФБУ, поважання їх інтересів та врегулювання спорів між ними;
2.8. проведення курсів, семінарів і конференцій та інших науково-методичних та практичних заходів з питань розвитку баскетболу.
3.    Основними завданнями, спрямованими на досягнення головної мети і цілей ФБУ, є:
3.1. сприяння поширенню гри у баскетбол в Україні з урахуванням її соціальної цінності;
3.2. участь у роботі по удосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спортсменів, тренерів, суддів та їх резерву;
3.3. розроблення та забезпечення реалізації довгострокових програм розвитку баскетболу;
3.4. участь у розробці перспективних планів, організації роботи збірних команд України, під час їх підготовки до виступу на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи та інших міжнародних змаганнях;
3.5. сприяння ефективній діяльності членів ФБУ з виконання статутних завдань;
3.6. забезпечення організації змагань і турнірів, проведення баскетбольних чемпіонатів, розіграшів Кубків та інших змагань серед членів ФБУ;
3.7. сприяння налагодженню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії та взаєморозуміння між членами ФБУ;
3.8. спільне визначення ФБУ та її членами шляхів розв’язання проблем розвитку баскетболу;
3.9. підтримання зв'язку і співпраці з ФІБА, іншими федераціями, асоціаціями, об’єднаннями;
3.10.       запобігання можливим зловживанням у баскетболі;
3.11.       захист інтересів членів ФБУ у відносинах з органами державної влади, посадовими особами, громадськими організаціями, третіми особами;
3.12.       надання правової і соціальної допомоги членам ФБУ;
3.13.       участь у вивченні і узагальненні вітчизняного і зарубіжного досвіду розвитку баскетболу, в організації і проведенні громадських наукових досліджень, організація видавництва методичних, довідково-інформаційних та інші друкованих  матеріалів, пов'язаних з пропагандою та популяризацією баскетболу;
3.14.       сприяння організації і  проведенню заходів, спрямованих на підготовку і підвищення кваліфікації тренерів та суддів, науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів на території України та за кордоном;
3.15.       здійснення у встановленому законодавством порядку господарської та іншої комерційної діяльності;
3.16.       участь у будівництві та експлуатації спортивних споруд, вивченні потреб  населення, щодо розвитку матеріально-технічної бази спорту, створенні виробництв по виготовленню спортивного обладнання, інвентарю, одягу, взуття, сувенірів, по випуску рекламної та іншої продукції;
3.17.       сприяння відрядженню у встановленому порядку за кордон українських команд та приймає в Україні іноземні делегації та фахівців;
3.18. формування спільно з Держкомспортом складів спортивних делегацій, на рівні збірних команд України, які виїздять за кордон, та розгляд звітів керівників спортивних делегацій, тренерів;
3.19. проведення спільно з Держкомспортом України добору спортсменів, тренерів та інших спеціалістів з баскетболу для роботи за кордоном;
3.20.       представлення гравців, тренерів та інших фахівців баскетболу до нагород, заохочень та присвоєння почесних звань ФБУ та сприяння в представленні до державних нагород, заохочень та почесних звань.
 
 
Стаття ІІІ. ЧЛЕНСТВО В ФБУ
 
 
1.    Членство в ФБУ є добровільним і відкритим для індивідуальних та колективних членів.
2.    Індивідуальним членом ФБУ може бути повнолітній громадянин України, за умови що його діяльність пов’язана з роботою у баскетболі, і він поділяє мету та статутні завдання ФБУ та бажає сприяти її діяльності.
3.    Колективним членом можуть бути колективи громадських організацій, спілок громадських організацій, асоціацій, колективи підприємств, установ, господарчих товариств, які відповідають за організацію та вирішення пов’язаних з баскетболом питань на своїй території або у певній галузі.
4.    Порядок прийому до членів ФБУ:
4.1. Кандидати в члени подають до Президії ФБУ письмову заяву про надання членства. Заява кандидата в колективні члени повинна містити офіційні рішення організації або установи про вступ, назву кандидата, місцезнаходження, відомості про осіб (органи), уповноважених діяти від імені колективного члена без довіреності, про склад і засади формування керівних органів. Разом з зазначеною заявою кандидати в колективні члени ФБУ подають рішення їх керівного органу про вступ до ФБУ, нотаріально засвідчені копії статуту та свідоцтва про державну реєстрацію.
4.2. ФБУ може вимагати від кандидата у колективні члени ФБУ іншу інформацію (документи) про його структуру та спортивну інфраструктуру (наявність спортивних споруд, обладнання та умов для гри в баскетбол) тощо.
4.3. Розгляд поданих заяв і внесення рішень про прийняття (відмову в прийнятті) до колективних та індивідуальних членів ФБУ здійснюється Конференцією.
5.    Колективні члени здійснюють управління баскетболом та його розвиток у відповідному регіоні або галузі (далі - відповідно, регіональні або галузеві Колективні члени).
6.    У кожній адміністративно-територіальній одиниці України створюється тільки одна регіональна федерація, яка реєструється (легалізується) у встановленому законодавством порядку, після чого набуває повноважень з управління та розвитку баскетболу, яка визнається ФБУ.
7.    Колективний член ФБУ:
7.1. налагоджує спортивну інфраструктуру для розвитку баскетболу у відповідному регіоні або галузі;
7.2. висуває кандидатури на обрання Президента та інших осіб до керівних органів ФБУ;
7.3. здійснює делеговані їй органами ФБУ повноваження;
7.4. створює постійно діючі або тимчасові структурні підрозділи для реалізації статутних завдань;
7.5. веде облік членів і контролює сплату ними членських внесків;
7.6. формується на демократичних виборних засадах та керується своїм Статутом;
7.7. здійснює іншу діяльність у межах, передбачених власним Статутом та Статутом ФБУ.
8.    Колективні члени, яким ФБУ делегувала частку своїх повноважень, підзвітні і підконтрольні ФБУ у межах цих повноважень.
9.    Члени ФБУ користуються правами, які надаються чинним законодавством та Статутом, а саме:
9.1. брати участь (через своїх делегатів) в роботі Конференції, обранні керівних органів, висувати кандидатури; бути обраними (в особі своїх делегатів) до складу органів ФБУ;
9.2. брати участь в управлінні ФБУ через обраних за їх участю делегатів або членів органів управління ФБУ;
9.3. отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності ФБУ;
9.4. брати участь у змаганнях, семінарах, конференціях, інших заходах, що проводяться ФБУ, на засадах і в порядку, визначеному відповідними документами ФБУ;
9.5. користуватись правовим та соціальним захистом своїх прав і законних інтересів з боку ФБУ;
9.6. виходу із складу членів ФБУ.
10.   Члени ФБУ зобов’язані:
10.1.       активно сприяти розвитку баскетболу в Україні, реалізації політики ФБУ у сфері баскетболу, становленню дружніх стосунків між членами ФБУ;
10.2.       співпрацювати з ФБУ в усіх питаннях організації спортивних змагань;
10.3.       дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення спірних питань, передбачених регламентуючими документами ФБУ та ФІБА;
10.4.       утримуватися від вчинення дій, які суперечили б статутним цілям ФБУ;
10.5.       дотримуватися цього Статуту, рішень, ухвалених керівними органами ФБУ, ФІБА в межах їх компетенції і у відповідності до статутних цілей ФБУ, ФІБА;  
10.6.       дотримуватися принципів взаємної поваги, чесності, справедливості в своїй діяльності;
10.7.       своєчасно сплачувати членські та інші обов'язкові внески.
11.   Вихід зі складу ФБУ, припинення членства, виключення члена.
11.1.       Колективний або індивідуальний член може припинити своє членство в ФБУ в кінці року за умови, що він надіслав ФБУ рекомендованим листом письмове повідомлення про свій намір принаймні за шість місяців до дати виходу із ФБУ;
11.2.       у разі ліквідації організації колективного члена або смерті (оголошення фізичної особи померлою) індивідуального члена його членство в ФБУ одразу припиняється.
11.3.       Конференція може виключити колективного або індивідуального члена із ФБУ, за умови:
11.3.1. невиконання своїх фінансових зобов’язань щодо ФБУ; 11.3.2. істотних порушень чинного Статуту.
11.4.       члени ФБУ зобов'язані виконати всі свої фінансові обов'язки перед ФБУ до припинення, розпуску (ліквідації) або завершення свого членства.
11.5.       рішення про виключення колективного або індивідуального члена приймає Конференція ФБУ. За виключення мають проголосувати щонайменше 3/4 делегатів. 
 
  
Стаття ІV. ПОЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ І ПОЧЕСНЕ ЧЛЕНСТВО
 
 
1.    За пропозицією Ради Конференція ФБУ може нагородити статусом Почесного президента або надати Почесне членство особі за її видатні заслуги перед українським і/або європейським (світовим) баскетболом.
2.    Почесні президенти і/або почесні члени можуть відвідувати засідання Конференції та Ради, маючи дорадчі повноваження, але без права голосу.
3.    Почесний президент ФБУ:
3.1.  виступає від імені Федерації у засобах масової інформації зі зверненнями, інтерв'ю та іншими виступами, що висвітлюють діяльність ФБУ;
3.2. бере участь від імені ФБУ у святкових, громадських та інших заходах;
3.3. бере участь від імені Федерації у зустрічах та переговорах;
3.4. представляє ФБУ на різноманітних конференціях, конгресах та з’їздах;
3.5. підписує від імені ФБУ вітальні листи та запрошення;
3.6. посада почесного Президента ФБУ не є оплачуваною і обіймається на громадських засадах.
 
 
Стаття V. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФБУ
 
 
1. Органами управління ФБУ є:
- Конференція;
- Рада;
- Президія;
-     Секретаріат;
-     Ревізійна комісія.
 
2. Конференція:
2.1. Вищим органом управління ФБУ є конференція членів ФБУ (далі –Конференція).
2.2. Повноваження щодо прийняття рішень має Конференція, скликана відповідно до вимог Статуту. Головує на Конференції Президент ФБУ.
2.3. Чергова Конференція проводиться кожні два роки.
2.4. Питаннями, що належать до компетенції Конференції, є:
2.4.1.      визначення основних напрямків діяльності ФБУ і прийняття відповідних документів;
2.4.2.      прийняття та розгляд звіту Ради, ревізійної комісії і за необхідністю інших органів управління ФБУ;
2.4.3.      прийняття та розгляд фінансових звітів;
2.4.4.      обрання Президента ФБУ, Генерального секретаря;
2.4.5.      обрання віце-президентів ФБУ;
2.4.6.      обрання членів Ради та ревізійної комісії;
2.4.7.      затвердження, внесення змін та доповнень до Статуту ФБУ;
2.4.8.      розгляд пропозицій та прийняття рішень щодо них;
2.4.9.      розгляд заяв про прийом і виключення колективного або індивідуального члена ФБУ;
2.4.10.     розгляд пропозицій щодо звільнення Президента ФБУ, віце-президентів, членів Ради;
2.4.11. надання почесного членства та обрання Почесного президента;
2.4.12.     вирішення питання про реорганізацію і ліквідацію ФБУ.
2.5. Повідомлення індивідуальним та колективним членам ФБУ про Чергову Конференцію надсилається у письмовій формі щонайменше за три місяці до дати його скликання. Повідомлення про порядок денний направляється не пізніше трьох тижнів до дати, на яку призначено засідання.
2.6. Не пізніше ніж за місяць до дати проведення Чергової Конференції Колективні члени ФБУ направляють Раді ФБУ витяг або протокол засідання відповідного органу про обрання делегатів згідно з нормами представництва на Конференції та висунуті кандидатури на обрання Президента ФБУ, інші виборні посади до органів ФБУ, якщо такі висуваються.
2.7. Колективний член ФБУ, який бажає включити питання до порядку денного Чергової Конференції, повинен подати його у письмовій формі щонайменше за шість тижнів до дати скликання Конференції.
2.8. Позачергова Конференція:
2.8.1.      Позачергова Конференція може бути скликана Радою або на письмову вимогу не менше 2/3 від загальної кількості членів ФБУ із зазначенням питань, що включатимуться до порядку денного.
2.8.2.      У разі скликання Позачергової Конференції засідання повинно відбутися не пізніше ніж через три місяці з дати письмової вимоги Колективних членів або рішення Ради, точна дата засідання визначається в письмовій вимозі або рішенні Ради. Повідомлення про Позачергову Конференцію разом з порядком денним розсилається щонайменше за два місяці до дати його скликання.
2.8.3.      Не пізніше ніж за місяць до дати проведення Позачергової Конференції Колективні члени ФБУ направляють ФБУ витяг або протокол засідання відповідного органу про обрання делегатів згідно з нормами представництва на Конференції.
2.9. Порядок денний Чергової або Позачергової Конференції може бути доповнений іншими питаннями безпосередньо під час роботи Конференції. Пропозиція про включення такого питання в порядок денний повинна бути підтримана на менше ніж половиною голосів делегатів, присутніх на Конференції.
2.10.       Право голосу:
2.10.1.     Колективні члени ФБУ мають на Конференції кількість голосів відповідно до встановленого Радою ФБУ модусу представництва.
Для регіональних Колективних членів модус представництва встановлюється на підставі двох критеріїв: кількості населення, що проживає у відповідному регіоні, і рівня розвитку баскетболу в цьому регіоні.
Кожен галузевий Колективний член має бути представлений на Конференції одним делегатом.
2.10.2.     Голосування має бути відкритим, за умови якщо делегати Конференції не приймуть іншого рішення.
2.10.3.     Конференція має право вирішувати питання, якщо на ній присутні не менш 2/3 обраних делегатів.
Пропозиції членів ФБУ приймаються простою більшістю чинних голосів. Питання про реорганізацію і ліквідацію Федерації приймаються лише, якщо на Конференції присутні не менш 3/4 обраних делегатів, а за питання проголосувало не менш 2/3 від присутніх делегатів. Питання внесення змін до Статуту приймається 2/3 голосів делегатів, що взяли участь у роботі Конференції.
2.11.       Обрання посадових осіб до органів управління ФБУ:
2.11.1.     При голосуванні кандидат на обрання вважається обраним у першому раунді голосування, якщо його кандидатуру підтримала більшість чинних голосів (половина голосів плюс один). Якщо обрання у першому раунді не відбулося, проводиться другий раунд, за результатами якого обирається особа, кандидатура якої підтримана простою більшістю голосів (найбільшою кількістю голосів).
2.11.2.     Голосування при обранні має бути таємним, за умови якщо Конференція не прийме іншого рішення.
 
3. Рада ФБУ:
3.1. Рада є вищим органом Федерації в період між Конференціями, яка діє згідно з наданими їй повноваженнями, за винятком тих, що відносяться до компетенції Конференції. Рада складається з Президента ФБУ та членів, обраних Конференцією. Кількість членів Ради визначається Конференцією. Кандидатура на обрання членом Ради може бути запропонована з числа делегатів на Конференції.
3.2. До Ради не може входити більше одного представника від Колективного члена ФБУ.
3.3. Рада має повноваження із прийняття рішень з усіх питань, які не належать до правової або статутної юрисдикції Конференції.
3.4. Рада має такі повноваження, що можуть передаватися або скасовуватися виключно Конференцією:
        а) обрання осіб для перевірки повноважень делегатів на Конференції (Мандатна комісія);
        б)  обрання осіб, які підраховуватимуть голоси на Конференції (Лічильна комісія);
        в) обрання делегатів для ведення і перевірки протоколу Конференції.
3.5. Інші повноваження Ради:
3.5.1.      загальне управління ФБУ та здійснення контролю за її діяльністю;
3.5.2.      визначення організаційної структури, розподілу повноважень між Президентом, Генеральним секретарем, віце-президентами, якщо цей розподіл не врегульовано Статутом, рішенням Конференції, та затвердження штатного розкладу структурних підрозділів ФБУ;
3.5.3.      формування та нагляд за бухгалтерським обліком;
3.5.4.      затвердження річних, поточних фінансових планів ФБУ, бюджетів, наданих Генеральним секретарем;
3.5.5.      затвердження регламентів усіх змагань, що проводяться під егідою ФБУ;
3.5.6.      затвердження інших регламентів, планів, рішень та положень в межах наданих Раді повноважень;
3.5.7.      затвердження розмірів вступних, річних та інших обов’язкових внесків колективних і індивідуальних членів ФБУ і вирішення всіх інших фінансових питань;
3.5.8.      здійснення господарського управління коштами і майном ФБУ;
3.5.9.      скликання чергової або позачергової Конференції ФБУ, визначення дати, місця їх проведення, порядку денного та модусу представництва;
3.5.10. обов’язкове попереднє погодження договорів, які укладаються від імені ФБУ на суму більшу ніж 100 000 грн.;
3.5.11. призупинення, скасування або зміна рішень Президії.
3.6. Строк повноважень членів Ради, обраних Конференцією, становить чотири роки.
3.7. Засідання Ради, прийняття рішень:
3.7.1.      Як правило, Рада збирається раз на два місяці. Засідання скликаються Генеральним секретарем. На вимогу 1/3 членів Ради комітету Генеральний секретар повинен скликати засідання Ради протягом двох тижнів з дати цієї вимоги.
3.7.2.      Засідання Ради має кворум, якщо на ньому присутні 2/3 від загальної кількості членів, включаючи Президента або, за його відсутності, одного з віце-президентів.
3.7.3.      Член Ради або Президент не можуть брати участі у розгляданні будь-якого питання, що стосується члена ФБУ, з яким вони пов’язані спільними інтересами, або у випадку будь-якого конфлікту інтересів.
3.7.4.      Всі рішення на засіданнях Ради приймаються не менше ніж 2/3 голосів членів Ради. Голосування є відкритим, а вибори - таємними, якщо Рада не прийме інше рішення.
3.7.5.      Для прийняття рішень з наступних питань потрібна згода всіх членів Ради:
          а) попереднє погодження договорів на суму більшу ніж 400 000 грн.;
          б) вирішення питання щодо заснування ФБУ підприємств, установ та організацій;
          в) затвердження річного бюджету;
          г) надання Генеральному секретарю згоди на проведення витрат, які перевищують     встановлені річним бюджетом призначення;
          д) прийняття рішення про створення змагань або про скасування існуючих змагань в Україні за участю Колективних членів і колективів баскетбольних клубів і/або збірних команд України.
3.7.6.      На засіданні Ради ведеться офіційний протокол, належним чином завірені копії протоколу в 5-денний термін надсилається колективним та індивідуальним членам ФБУ.
 
4. Президія ФБУ:
4.1. Президія ФБУ створюється Радою з метою розв'язання першочергових, надзвичайних та найскладніших питань, що виникли в діяльності ФБУ і потребують негайного або оперативного вирішення в період між засіданнями Ради.
4.2.  Порядок роботи Президії визначається положеннями Статуту та регламентом, затвердженим Радою. 
4.3. До складу Президії входять Президент ФБУ, віце-президенти, Генеральний секретар за посадою та інші особи, визначені Радою ФБУ.
4.4. Головує на засіданнях Президії Президент ФБУ, а за його відсутності визначений ним віце-президент ФБУ.
4.5. Порядок денний, час та місце засідання Президії ФБУ визначається Президентом ФБУ. Кожний член Президії має право внести на її розгляд питання, що потребує оперативного вирішення.
4.6. Президія може призначати тимчасові комісії, утворювати експертні та інші групи фахівців, відряджати їх для виконання діяльності в райони, міста, області України або за кордон.
4.7. Президія вирішує усі питання, які не входять до компетенції Конференції та Ради, зокрема:
4.7.1.      спрямовує діяльність робочих та громадських органів ФБУ з основних напрямків її діяльності;
4.7.2.      погоджує  проект бюджету ФБУ по надходженнях і видатках та передає цей проект на затвердження Ради;
4.7.3.      погоджує і передає на затвердження Ради положення про робочі та громадські органи ФБУ (комісії, ради, та інші) та інструкції з питань, що відносяться до компетенції Федерації;
4.7.4.      готує засідання Ради;
4.7.5.      вносить пропозиції до Ради про місце, строки проведення і порядок денний чергової (позачергової) Конференції;
4.7.6.      вносить пропозиції до Держкомспорту України щодо формування тренерського складу та гравців збірних команд України;
4.7.7.      розглядає суперечки та інші питання взаємостосунків членів ФБУ, контролює виконання умов договорів.
4.8. Рішення Президії, є обов'язковим для всіх членів ФБУ і набуває чинності з моменту прийняття, якщо не передбачене інше. Президент негайно інформує Раду про прийняті Президією рішення. Рада може призупинити, змінити або скасувати будь-яке рішення Президії.
4.9. Рішення Президії приймаються не менше ніж 2/3 голосів присутніх членів.
4.10. Наступні рішення Президії повинні прийматися за наявності згоди всіх членів Президії:
       а) надання згоди на здійснення витрат, пов’язаних з надзвичайними подіями і які не були передбачені річним бюджетом;
       б) формування тренерського складу та гравців збірних команд України для участі на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи;
       в) прийняття рішення про надання фінансової допомоги членам ФБУ для розвитку спортивної інфраструктури, підтримки місцевих спортивних заходів.
4.11. Засідання Президії має кворум та вважається повноважним у разі присутності на його засіданнях абсолютної більшості членів Президії.
 
5. Президент ФБУ:
5.1. Президентом ФБУ може бути обрана будь-яка дієздатна особа, яка є громадянином України та делегатом Конференції ФБУ.
5.2. Кандидатура на обрання Президентом ФБУ пропонується членом ФБУ і надсилається до ФБУ за 45 днів до дати відкриття Конференції.
5.3. Кандидат на обрання Президентом ФБУ подає до Ради ФБУ письмову заяву, в якій він (вона) дає (не дає) свою згоду на участь у виборах Президента ФБУ.
5.4. В надзвичайних випадках, коли кандидат або кандидати на посаду Президента ФБУ особисто знімають свої кандидатури на обрання і більше не залишається кандидатів, делегати Конференції можуть прийняти рішення продовжити повноваження керівних органів ФБУ на обумовлений термін для обговорення і висунення нових кандидатур або висунути нові кандидатури на цьому ж засіданні Конференції і обрати Президента ФБУ.
5.5. Президент обирається Конференцією ФБУ строком на чотири роки. Він є вищою офіційною особою, яка очолює ФБУ.
5.6. Президент ФБУ має сукупність невід'ємних прав та обов'язків, а саме:
5.6.1.      особисто керує основними напрямками діяльності ФБУ, забезпечує незалежність ФБУ, права і свободи її членів, є гарантом дотримання Статуту ФБУ і чинного законодавства;
5.6.2.      без довіреності представляє ФБУ в ФІБА, вищих державних органах України та інших країн, державних та недержавних установах, громадських організаціях, та всіма третіми особами;
5.6.3.      керує роботою та головує на засіданнях Ради та Президії;
5.6.4.      в межах наданих йому повноважень видає накази, розпорядження, інструкції та інші документи, обов'язкові для підпорядкованих йому органів ФБУ;
5.6.5.      розглядає та затверджує протокол Конференції ФБУ, якщо від членів ФБУ не надійшло ніяких зауважень;
5.6.6.      нагороджує від імені ФБУ осіб за видатні заслуги перед вітчизняним баскетболом;
5.6.7.      представляє за згодою Ради видатних баскетболістів і тренерів та інших фахівців з баскетболу, колективних членів ФБУ до державних або відомчих нагород та почесних звань;
5.6.8.      за рівної кількості голосів під час будь-якого голосування, в якому він приймає участь, має вирішальний голос;
5.6.9.      організує і проводить міжнародну діяльність ФБУ, укладає, договори та угоди з Федераціями інших країн;
5.6.10. видає довіреності на  представництво  інтересів  ФБУ, виконання окремих функцій від імені ФБУ.
5.7. За відсутності Президента його повноваження і обов'язки покладаються на одного з віце-президентів.
5.8. Якщо Президент припиняє виконання своїх обов'язків або не має змоги їх виконувати, його функції виконує віце-президент, визначений Радою, протягом відповідного терміну, але не довше, ніж до наступної Конференції.
 
 
6. Віце-президенти:
6.1. Віце-президенти обираються Конференцією. Термін повноважень віце-президентів складає чотири роки. 
6.2. Віце-президенти керують роботою ФБУ згідно з розподілом обов'язків між ними, затвердженими Радою ФБУ. За відсутності Президента ФБУ його права і обов'язки реалізує визначений ним віце-президент.
6.3. Віце-президенти підпорядковуються і підзвітні Конференції, Раді та Президенту.
 
7. Генеральний секретар:
7.1. Генеральний секретар є вищою посадовою особою поточного управління діяльністю ФБУ, яка призначається Конференцією строком на чотири роки.
7.2. Генеральному секретарю делегуються такі повноваження:
7.2.1 право першого підпису фінансових документів ФБУ;
7.2.2.      укладення від імені ФБУ угод, контрактів, надання довіреності, за умови попереднього погодження Радою або Президією у випадках, визначених Статутом;
7.2.3.      відкриття за потребою рахунків в банківських установах;
7.2.4.      представництво ФБУ в частині, делегованій Президентом ФБУ;
7.2.5.      керівництво роботою Секретаріату ФБУ;
7.2.6.      призначення на посаду та звільнення персонал Секретаріату ФБУ;
7.2.7.      подання Президії пропозицій щодо кандидатур на посади голів, заступників та членів постійних комітетів ФБУ;
7.2.8.      складання та подання для погодження Президією річного бюджету по доходах і видатках;
7.2.9.      ініціювання витрат, розпорядження майном і коштами у рамках бюджету ФБУ;
7.2.10. організація заходів з підготовки засідань керівних органів ФБУ;
7.2.11. контролювання виконання рішень керівних органів ФБУ;
7.2.12. визначення складу та меж компетенції у роботі кожної групи фахівців та робочих груп.
7.3. Генеральний секретар є присутнім на Конференції, засіданні Ради та її робочих груп, Президії та комітетів, виконуючи в обговореннях дорадчі функції. Генеральний секретар може направити на такі засідання замість себе свого представника.
7.4. Радою можуть визначатися додаткові права та обов’язки Генерального секретаря.
 
8. Секретаріат ФБУ:
8.1. Секретаріат ФБУ веде справи під керівництвом Генерального секретаря, а саме:
8.1.1. веде поточні справи, здійснює контроль виконання рішень керівних органів ФБУ та готує матеріали для їх проведення;
8.1.2. забезпечує діяльність ФБУ і організацію підготовки засідань керівних органів;
8.1.3. готує протоколи засідань;
8.1.4. веде діловодство;
8.1.5. здійснює зв’язок із громадськістю та засобами масової інформації.
 
9. Постійні Комітети, Групи фахівців, робочі групи:
9.1. Постійні Комітети ФБУ є робочими органами з основних напрямів організації і розвитку баскетболу. Комітети створюються і діють у відповідності до Статуту ФБУ, а також Положень, затверджених Радою. Кількість Постійних Комітетів визначається Радою.
9.2. За необхідності Генеральний секретар може призначати групи спеціалістів для виконання певних обов’язків та робочі групи - для виконання окремих, обмежених за часом обов’язків, призначає керівників таких груп та межі їх компетенції.
9.3. Голова представляє свій комітет. На підставі консультацій з Генеральним секретарем голова Комітету визначає дати засідань, відповідає за належне ведення діловодства, звітує Генеральному секретарю та інформує його про стан справ у Комітеті.
9.4. Будь-який член Ради може відвідувати засідання комітетів як спостерігач.
 
10.Ревізійна комісія:
10.1.       Ревізійна комісія періодично перевіряє фінансові аспекти діяльності ФБУ. Рада приймає відповідне положення, яким регулюється діяльність з внутрішнього фінансового контролю.
10.2.       Ревізійна комісія звітує перед Конференцією, а в період між засіданнями Конференції – Раді. Звіт у письмовій формі про кожну проведену перевірку надається Раді. Копія звіту направляється Генеральному секретарю.
10.3.       Кількість та склад Ревізійної комісії визначається Конференцією. Голова і члени ревізійної комісії обираються строком на чотири роки.
 
 
Стаття VI. ЗМАГАННЯ
 
 
1.    Лише ФБУ має повноваження організовувати або скасовувати змагання в Україні за участю Колективних членів і колективів баскетбольних клубів і/або збірних команд України, що є членами ФБУ.
2.    Рада приймає рішення про створення або включення до своєї компетенції змагань, а також про скасування існуючих змагань.
3.    Будь-які міжнародні регіональні змагання і турніри повинні узгоджуватися з ФБУ.
4.    Рада затверджує Регламенти, якими визначаються умови і порядок участі команд у змаганнях, що проводяться під юрисдикцією ФБУ.
 
 
Стаття VIІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.    Рада має повноваження із прийняття рішень з усіх питань, не визначених цим Статутом. Зазначені рішення приймаються згідно з відповідними положеннями ФІБА. За відсутності зазначених положень Рада приймає рішення згідно з принципами розумності, чесності та справедливості.
2.    Ліквідація (реорганізація) ФБУ:
2.1. Припинення діяльності (розпуск або ліквідація) ФБУ здійснюється тільки за рішенням кваліфікованої більшості делегатів Конференції або за рішенням суду.
2.2. У випадку реорганізації реєстрація новоутвореного об'єднання здійснюється відповідно до чинного законодавства.
2.3. Для вирішення всіх питань, пов'язаних з ліквідацією, Конференцією утворюється ліквідаційна комісія, що діє в порядку, передбаченому чинним законодавством.